6698 sayılı Kanun uyarınca İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı Bursiyer Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“Kanun”] md.10 uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı [“Vakıf” veya “İMUDEV”] tarafından Vakfın faaliyetleri kapsamında her türlü burs başvurusunda bulunan ve/veya burs başvurusu kabul edilen bursiyerlerin kişisel verilerinin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

İMUDEV tarafından burs başvurusunda bulunan ve/veya burs başvurusu kabul edilen siz bursiyerlere ait olan ve aşağıda detaylı şekilde açıklandığı üzere çeşitli yöntemler ile işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik gibi İMUDEV ile paylaşmış olduğunuz belge ve bilgiler aracılığıyla siz bursiyer adayları ve/veya bursiyerlere ait ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, doğum yeri ve tarihi, e-posta, cep telefonu numarası, adres, ikamet belgesi gibi iletişim bilgileri, lise ile lisans ve lisansüstü okulları, not ortalaması ve öğrencinin başarı durumunu gösteren bilgiler gibi eğitim bilgileri, çalışma durumu gibi gelir bilgileri, başka yerden burs alınıp alınmadığına dair gelir bilgileri ile burs alınması halinde ilgili kurumun adı, bu kapsamda herhangi bir dernek ve/veya vakıf üyeliğine dair verileriniz, banka hesap bilgileri, kan grubu ve bedensel engelin bulunup bulunmadığı bilgisi gibi sağlık verileri, aile bireylerinize ilişkin bilgiler,
 • Vakfımız ve iş birliği içerisinde olan  İstanbul Medeniyet Üniversitesi  tarafından düzenlenmiş/katılım sağlanmış etkinliklerde çekilmiş veya tarafınızca Vakfımıza iletilmiş ses ve görüntü verileriniz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç ve Hukuki Sebepler ile İşliyoruz?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz gerek burs başvurusu kapsamında gerekse burs başvurunuz kabul edildikten sonra ve bursiyerliğiniz boyunca, rızanız doğrultusunda [Kanun md.5/1] işlenmekte olup bunun yanında verilerinizin aşağıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmesi de söz konusu olabilir:

 • 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile sair mevzuat başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, vakıf yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla [Kanun md.5/2-a ve 5/2-ç],
 • Vakıf ve Vakıfla iş birliği içerisinde olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amacıyla,
 • Burs temin etmek için öğrenci seçme süreçlerinin yürütülmesi, burs sağlanması için süreçlerin planlanması, burs sürekliliği faaliyetlerinin yürütülmesi, bursiyerler için hak ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla [Kanun md.5/2-e],
 • Temel hak ve özgürlükleriniz ihlal edilmemesi şartıyla vakıf faaliyetleri kapsamında meşru menfaatimiz doğrultusunda tanıtım ve bilgilendirme amaçlarıyla Vakıf ile arasındaki iş birliği doğrultusunda SAÇDD ve bizzat Vakıf tarafından düzenlenmiş ve/veya katılım sağlanmış etkinliklerin organizasyonu amacıyla [Kanun md.5/2-f],
 • Temel hak ve özgürlükleriniz ihlal edilmemesi şartıyla verilerinizin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda [örneğin bursa devam amacıyla şartların bulunup bulunmadığının tespiti için toplanan verileriniz] [Kanun md.5/2-f],
 • Genel itibariyle bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olması halinde [örneğin size burs temin edebilmemiz için ihtiyaç durumunuzu anlamak amacıyla aile bireylerine ilişkin ekonomik ve finansal bilgilere ihtiyaç duymamız] [Kanun md.5/2-e].

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplerle, Kimlere Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz rızanız hilafına aktarılabileceği gibi [Kanun md.5/1], Kanun’un md.5/2 hükmü ile öngörülen sebeplerin varlığı halinde de üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Buna göre;

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla mevzuatın gerektirdiği hallerde kişisel verileriniz yetkili adli merciler ile noterler gibi diğer resmi makamlara [Kanun md.5/2-ç],
 • Temel hak ve özgürlükleriniz ihlal edilmemesi şartıyla Vakıf yayın faliyetlerinde, Vakıf arasındaki iş birliği doğrultusunda Vakfımızın meşru menfaati bulunması halinde vakıf faaliyetlerimizin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile [Kanun md.5/2-f],
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olduğu ölçüde ve Vakfımızın bursa kabul süreçlerini yürütmesi ve sonuçlandırılması amacıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile yürütülen iş birliği doğrultusunda oluşturulan bursiyer seçme komitesine, bursiyer seçme komitelerini oluşturan İMUDEV Mütevelli heyet üyeleri ve yönetim kurulu üyelerine [Kanun md.5/2-e],
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi [Kanun md.5/2-ç] ve temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydıyla meşru menfaatimiz doğrultusunda [Kanun md.5/2-f], kişisel verilerinizin yeterli ve gerekli şekilde korunması ve dijital altyapıların işletilmesi için kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucuları ile dışarıdan destek aldığımız yazılım firmasıyla, Vakfımız, sosyal media eve web hizmetleri için destek aldığımız firmalara

kişisel verilerinizin ilgili kişi ve/veya makamlara aktarılması söz konusu olabilmektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmakta?

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda fiziksel ortamda toplanabileceği gibi web sitesi formları aracılığı  vakfımızın kullandığı  yazılım aracılığıyla doldurulan eğitim, yemek bursu gibi bursu başvuru formu ve form eklerinde sanal veya fiziki olarak teslimi istenilen tüm belgeler, bir veri kayıt sistemi dahilinde otomatik yahut otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun md.11 uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız ve anılan madde kapsamında sayılan diğer haklarınızın yerine getirilmesi için “Çamlıca Sebahattin Zaim Kültür Merkezi Bulgurlu Mahallesi Hanımseti ALT çıkmazı 34692 Üsküdar İstanbul” adresinden veya iletisim@imudev.org adresi aracılığıyla Vakfımıza başvurabilirsiniz.

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ!